Dokumentacja techniczna

Jak używać aplikacji RiseNet CMS

Podstawowa obsługa

Strukura bazy danych
--
-- Struktura tabeli `label`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `label` (
 `id_label` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `label` varchar(255) NOT NULL,
 `type` varchar(32) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_label`)
) ENGINE=InnoDB;

--
-- Struktura tabeli `label_translation`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `label_translation` (
 `id_label` int(10) unsigned NOT NULL,
 `id_language` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
 `value` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_label`,`id_language`),
 KEY `id_language` (`id_language`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Ograniczenia dla tabeli `label_translation`
--
ALTER TABLE `label_translation`
 ADD CONSTRAINT `label_translation_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_label`) REFERENCES `label` (`id_label`) ON DELETE CASCADE,
 ADD CONSTRAINT `label_translation_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_language`) REFERENCES `language` (`id_language`) ON DELETE CASCADE;
Schemat YML
Label:
 connection: baza
 tableName: label
 columns:
  id_label:
   type: integer
   primary: true
   autoincrement: true
  label:
   type: string (255)
   notnull: true
  type:
   type: string (32)
   notnull: true
   default: 'label'

LabelTranslation:
 connection: baza
 tableName: label_translation
 attributes:
  coll_key: id_language
 columns:
  id_label:
   type: integer
   primary: true
  id_language:
   type: integer
   primary: true
  value:
   type: string
   notnull: true
 relations:
  Label:
   local: id_label
   foreign: id_label
   foreignAlias: Translations
   type: one
   foreignType: many
   onDelete: CASCADE
  Language:
   local: id_language
   foreign: id_language
   foreignAlias: LabelTranslations
   type: one
   foreignType: many
   onDelete: CASCADE
Kontroler oraz akcje dodania i edycji rekordu
class Admin_LabelController extends Base_Controller_Action_Cms
{

  /**
   * @var Label
   */
  private $_label;

  /**
   * @var Admin_Form_Label
   */
  private $_formLabel;

...

public function newAction()
{
  $this->_label = new Label();
  $this->_label->type = Label::TYPE_LABEL;

  $this->_form($this->_label, 'Admin_Form_Label');
}

public function editAction()
{
  $this->_label = Label::find($this->getParam('id_label'));
  $this->forward404Unless($this->_label);

  $this->_form($this->_label, 'Admin_Form_Label');
}

...
Formularz
class Admin_Form_Label extends Twitter_Bootstrap_Form_Horizontal
{

  protected $_belong_to = 'Admin_Form_Label';

  /**
   * @var Label
   */
  protected $_model;

  public function init()
  {
    $fields = array();

    $fields['name'] = $this->createElement( 'text', 'label', array(
      'label' => 'label',
      'required' => true,
      'allowEmpty' => false,
      'filters' => array('StringTrim'),
      'validators' => array(
        array('NotEmpty', true),
        array('StringLength', true, array('max' => 255))
      ),
      'value' => $this->_model->getLabel(),
    ));

    $labelTypeOptions = Label::getTypes();

    $fields['type'] = $this->createElement( 'select', 'type', array(
      'label' => 'type',
      'required' => true,
      'multiOptions' => $labelTypeOptions,
      'allowEmpty' => false,
      'validators' => array(
        array('NotEmpty', true),
        array('InArray', true, array(array_keys($labelTypeOptions)))
      ),
      'value' => $this->_model->getType(),
    ));


    $fields['value'] = $this->createElement('text', 'value', array(
      'label' => 'value',
      'filters' => array('StringTrim'),
      'validators' => array(
        array('StringLength', true, array('max' => 255))
      ),
      'value' => $this->_model->getValue()
    ));

    $fields['submit'] = $this->createElement('submit', 'submit', array(
      'label' => 'submit',
    ));

    $this->addDisplayGroup($fields, 'main', array(
      'legend' => 'label information',
    ));
  }
}

Aplikacja po każdej poprawnej walidacji uzupełnia pola rekordu których nazwa występuje w formularzu. Dotyczy to także obsługi wersji językowych, wartość np: nazwy, zostanie zapisana w aktualnie wybranej wersji językowej.

Zapis pola formularza

Po każdej poprawnej walidacji aplikacja uzupełnia pola rekordu z danych formularza poprzez metodę set{'nazwa_pola'}($value, [$id_language = null]), np: setTitle($value). W przypadku potrzeby własnej obsługi uzupełnienia danych wystarczy w danym modelu nadpisać potrzebną nam metodę. Dla przykładu zapis hasła użytkowika:

class User extends Table_User
{
  ...

  /**
   * @param $value
   * @return $this
   */
  public function setPassword($value)
  {
    if(strlen($value) > 0 ){
      $this->password = Base_Auth::hashPassword($value);
    }
    return $this;
  }

  ...
}

Zaawansowana obsługa walidacji i zapisu

Po każdej poprawnej walidacji formularza wykonywana jest metoda postIsVaild() na formularzu. Domyślnie metoda uzupełnia rekord o dane pochodzące z formularza a wynikiem operacji jest wartość true.

W celu indywidualnej obsługi formualrza np: dodatkowej walidacji lub uzupełnienia rekordu wystarczy w samym formularzu stworzyć metodę postIsValid(), przykład:

class Page_Form_Admin_Page extends Twitter_Bootstrap_Form_Horizontal
{
  ...

  protected function postIsValid($data)
  {
    $layout = explode('-', $this->getValue('layout'));
    $this->_model->setDataMapLayout($layout[0]);
    $this->_model->setDataMapModule($layout[1]));

    return parent::postIsValid($data);
  }
}